Hướng dẫn cách sử dụng Markdown khi gửi bình luận và đăng truyện

Các bạn giờ có thể định dạng cho bình luận của mình trên Truyện Tranh Gay để bình luận được sinh động hơn. Dưới đây là các cú pháp cơ bản và hay được sử dụng nhất:

  • *nghiêng* hoặc _nghiêng_nghiêng
  • **đậm** hoặc __đậm__đậm
  • [tên link](đường dẫn)link

Tổng hợp đầy đủ cú pháp và trang nháp để thử các bạn có thể tham khảo ở đây http://dillinger.io

Hình dưới minh họa cách sử dụng cú pháp này trong khi gửi bình luận:

demo markdown